Stałe Fizyczne

Stałe uniwersalne

Stała

Wartość Jednostka Symbol

Prędkość światła w próżni

 

299 792 458 m*s^−1 c

Stała grawitacji

 

6,674 30(15)*10^−11 m^3*kg^−1*s^−2 G
Stała magnetyczna

4π*10^−7 =

1,256 637 062 12(19) *10^−6

N*A^−2 µ0
Stała elektryczna

107/4πc² =

8,854 187 8128(13)*10^−12

F*m^−1 ε0
Stałe Fizykochemiczne

Stała Avogadro (liczba Avogadro)

 

6,022 140 76*10^23 Mol^−1 NA

Stała Boltzmanna

 

1,380 649*10^−23

J*K^−1

 

k

Stała Faradaya

 

96 485,332 12 C*mol^−1 F

Stała gazowa (na 1 mol)

 

8,314 462 618 J*mol^−1*K^−1 R

Stała Loschmidta

(w T = 273,15 K, p = 100 kPa)

 

 

2,651 645 804*10^25 M^−3 n0

Objętość molowa gazu doskonałego(w T = 273,15 K, p = 101 325 Pa)

 

 

22,413 969 54*10^−3 M^3*mol^−1 vm

Stała przesunięć Wiena

 

2,897 771 955*10^−3

M8K

 

b

Stała Rydberga

 

10 973 731,568 160(21) M^−1 R

Stała Stefana-Boltzmanna

 

5,670 374 419*10^−8

W*m^−2*K^−4

 

σ
Stałe Plancka

Stała Plancka

 

6,626 070 15*10^−34 J*s h
4,135 667 696*10^−15 eV*s

Zredukowana stała Plancka

 

1,054 571 817*10^−34 J*s ħ
6,582 119 569*10^−16 eV*s

Masa Plancka

 

2,176 434(24)*10^−8 kg mP

Długość Plancka

 

1,616 255(18)*10^−35 m lP

Czas Plancka

 

5,391 247(60)*10^−44 s tP
Stałe Elektromagnetyczne
Masy

Jednostka masy atomowej

 

1,660 539 066 60(50)*10^−27 kg mu

Masa spoczynkowa protonu

 

1,672 621 923 69(51)*10^−27 kg

Masa spoczynkowa elektronu

 

9,109 383 7015(28)*10^−31 kg
5,485 799 090 65(16)*10^−4

u

 

Masa spoczynkowa neutronu

 

1,674 927 498 04(95)*10^−27 kg

Ładunek elementarny

 

1.602 176 634*10^−19

C

 

e
Impedancja właściwa próżni

1,5*10^−10

376,730 313 668(57)

Ω

 

Z0

Magneton Bohra

 

9,274 010 0783(28)*10^−24 J*T^−1 μB

Magneton jądrowy

 

5,050 783 7461(15)*10^−27 J*T^−1 μN

Promień atomu Bohra

 

5,291 772 109 03(80)*10^−11 m

Stała struktury subtelnej

 

7,297 352 5693(11)*10^−3 α

Odwrotność stałej struktury subtelnej

 

137,035 999 084(21)
Czynnik g elektronu −2,002 319 304 362 56(35) ge
Energie

Energia Hartree’go

 

4,359 744 722 2071(85)*10^−18 J
Energia spoczynkowa elektronu 8,187 105 7769(25)*10^−14 J
0,510 998 950 00(15) MeV
Energia spoczynkowa protonu 938,272 088 16(29)

MeV

 

Energia spoczynkowa neutronu 939,565 420 52(54)

MeV

 

Stosunki
Stosunek ładunku do masy dla elektronu −1,758 820 010 76(53)*10^11

C*kg^−1

 

Stosunek żyromagnetyczny protonu

 

2,675 221 8744(11)•10^8 S^−1•T^−1
Stosunek momentu magnetycznego protonu  do magnetonu Bohra 1,521 032 202 30(46)*10^−3
Momenty

Moment magnetyczny elektronu

 

−9,284 764 7043(28)*10^−24 J•T^−1
Moment magnetyczny protonu 1,410 606 797 36(60)*10^−26 J*T^−1

Współczynnik żyromagnetyczny protonu

 

42,577 478 518(18)

MHz*T^−1

 

Stałe Promieniowania

Pierwsza stała promieniowania

 

3,741 771 852*10^−16 W*m^2

Druga stała promieniowania

 

1,438 776 887*10^−2 m*K

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4     Tablica wielkości składowych współczynników bezpieczeństwa . X1 Współczynnik pewności informacji 1,1 przeprowadzone badania wytrzymałościowe materiału i...

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla najpopularniejszych materiałów uszczelek są dostępne w normie ASME BPVC Sec VIII Div 1 w tabeli 2-5.1 m – współczynnik uszczelki - wartości współczynnika m uszczelki są używane...

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego równoległego Obliczenia konstrukcji spawanych Obliczenia Spoiny skręcanej i zginanej Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody...

Wzory i wykresy dla zginania belek przy stałym obciążeniu

 Tablice obciążeń belek z wykresami sił tnących i momentów gnących. T - siła tnącaMg - moment gnącyf - trzałka ugięciaθ - kąt linii ugięcia belkiE - moduł YoungaJ - moment bezwładności względem osi obojętnej przy zginaniu

Trygonometria

TrygonometriaDefinijceZależność między kątami α+β+γ=180° γ=90° α+β=90°→ α=90°-β,  β= 90°-α  ...

Jednostki miar

Jednostki miarUkład jednostek miar  - Uporządkowany, utworzony według określonych zasad, zbiór...

Tablice fizyczne

Tablice FizyczneTablica wielkości fizycznych ciał stałych Nazwa Gęstość w temp. 18*C    ...

Tabele geometryczne

Tablice Geometryczne

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczenioweObliczenia konstrukcji jednolitych Obliczenia Połączenia śrubowego...

Zamiana Cala angielskiego na milimetry

Zamiana Cala angielskiego na milimetry  Tablica przeliczeń długości z cali angielskich na...

Współczynnik y i m uszczelek według ASME

Wartości współczynników m i y uszczelek  Wartości współczynników m i y uszczelek dla...

Przeliczniki jednostek podstawowych wielkości fizycznych

Zamiana jednostek podstawowych wielkości fizycznych Wielkość fizyczna Symbol ogólny Symbol...

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji Współczynnik bezpieczeństwa   X = X1*X2*X3*X4...

Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia...