Obliczenia Spoiny Skręcanej i Zginanej

Treść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana . Dla podanych danych i przypadków wyznaczyć wartość siły P, która może być przyłożona do dźwigni z uwagi na wytrzymałość złączy spawanych.

Dwa przypadki obciążenia:

Pierwszy dla spoiny pachwinowej

Drugi dla spoiny czołowej

Dane:

D,d,b,L,Re,Rm,x,Z,Zovg,Zovr,Zost,Zo

Re-440MPa – granica plastyczności 
Rm = 600MPa – granica wytrzymałości materiału na rozciąganie 
μ = 0 – wzpółczynnik tarcia 
X=2,5 – współczynnik bezpieczeństwa 

Na początku należy wprowadzić uproszczony model belkowy układu

Obliczenia sił i momentów działających na wspornik :

 

Następnym krokiem jest naniesienie rozkładów sił i momentów na uproszczonym modelu belkowym.

Długie ramie a i krótkie ramie b

Na podstawie rozkładów sił, oraz geometrii należy wyznaczyć przekroje – takie przekroje wspornika w których może coś się stać – np. Spiętrzenie naprężeń, największe naprężenia itp.

 

Obliczanie Przekroju niebezpiecznego spoiny

Przekrój spoiny dla pierwszego przypadku – spoiny pachwinowej

Dla spoiny pachwinowej obowiązuje zależność grubości spoiny do grubości ściany zgodnie z informacjami z [i – obliczanie wysokości spoiny pachwinowej]

Warto zanotować, że w przypadku w którym rura zmienia się w walec i  obowiązuje zależność:

to traktujemy tę spoinę jako jednostronną pachwinową,  na ścianie o boku D/2 zawiniętej wokół osi.

Natomiast gdy rura zmienia się w walec i

to 

 

 

 

Wzory naprężeń i naprężeń zastępczych [i] dla punktów najbardziej obciążonych, zgodnie z rysunkiem powyżej

gdzie

Z_o^k- współczynnik dla spoiny pachwinowej

 

Jx – moment bezwładności względem wprowadzonej osi obojętnej zginania x 

Jo = 2Jx  biegunowy moment bezwładności  – suma momentów osiowych względem
prostopadłych osi przechodzących przez ten biegun.

Wx – wskaźnik wytrzymałości przekroju (na zginanie) w osi x [i]

Wo – wskaźnik wytrzymałości przekroju (na skręcanie) w biegunie o

e_max – odległość włókna najbardziej oddalonego od środka zginania lub skręcania

 

Obliczenia maksymalnych dopuszczalnych sił dla punktów niebezpiecznych spoiny pachwinowej zgodnie z hipoezą wytężeniową Hubera z uwzględnieniem wzpółczynników dla spoiny pachwinowej, żadna z nich nie może przekroczyć wartości po prawej stronie równania

Obliczanie Przekroju niebezpiecznego spoiny

Przekrój spoiny dla drugiego przypadku – spoiny czołowej

gdzie

Jx – moment bezwładności względem wprowadzonej osi obojętnej zginania x 

Jo = 2Jx – biegunowy moment bezwładności  – suma momentów osiowych względem
prostopadłych osi przechodzących przez ten biegun.

Wx – wskaźnik wytrzymałości przekroju (na zginanie) w osi x [i]

Wo – wskaźnik wytrzymałości przekroju (na skręcanie) w biegunie o

e_max – odległość włókna najbardziej oddalonego od środka zginania lub skręcania

 

Następnie obliczamy, tensory naprężeń i naprężenia zastępcze zgodnie z [i]

 

Obliczenia maksymalnych dopuszczalnych sił dla punktów niebezpiecznych spoiny czołowej zgodnie z hipoezą wytężeniową Hubera z uwzględnieniem wzpółczynników dla spoiny czołowej, żadna z nich nie może przekroczyć wartości po prawej stronie równania

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji spawanej

  Obliczenia konstrukcji spawanychTreść : Wspornik traktowany jako metalowa konstrukcja spawana, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane: d, b, D, n, c, u, h, r, H, Re, X, z, z_a, Zog, Zor, Zoc, Zost Re-440MPa - granica...

Przykład obliczeniowy wytrzymałości konstrukcji jednolitej

  Obliczenia konstrukcji jednolitychTreść : Wspornik traktowany jako metalowy blok jednorodny, obciążony został dwiema składowymi siłami P Sprawdzić jego bezpieczeństwoDane:L, b, h, g, D, r, w, c, H, d, u, l - wymiary geometryczneRe-440MPa - granica...

Sprzęgła łubkowe

Sprzęgła łubkowe   Sprzęgło łubkowe – składa się z dwóch łubków obejmujących końce łączonych...

Odkształcenia spawalnicze – Połączenia spawane – projektowanie połączeń spawanych

Odkształcenia spawalniczeWypaczanie elementów spawanychSkurcz spawalniczy      przechylenie kątowe...

Zarysy wielowypustów – Połączenia wielowypustowe – informacje ogólne

 Zarysy połączeń wielowypustowych  a) proste zarysy boków   b) wielokarbowe   c)...

Temperatura ogrzania piasty i oziębienia wału – Połączenia cierne czopowe cylindryczne – projektowanie połączeń

Temperatura ogrzania piasty złącza skurczowego i oziębienia czopa złącza rozprężnego Temperatura...

Sprzęgło cierne stożkowe

Sprzęgło cierne stożkowe                  Rys.3.31 Sprzęgło cierne stożkowe Zaleta –...

mapa połączeń śrubowych – Informacje ogólne – rodzaje połączeń śrubowych

Mapa połączeń śrubowych  Żródło 1. Mały poradnik mechanika, nauki matematyczno fizyczne i...

materiały stosowane na wpusty pryzmatyczne – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Materiały stosowane na wpusty  Materiały i dopuszczalne naprężenia Materiały Połączenia...

Zespoły sprężyn – Projektowanie sprężyn

Zespoły SprężynUkład szeregowy Obciążenie poszczególnych sprężyn jest jednakowe i równe...

Sprężyny pojedyncze – Projektowanie sprężyn

Projektowanie sprężyn pojedynczychSprężyny o pręcie skręcanym     Warunki...

Wytrzymałość pasów

Wytrzymałość pasów Naprężenia w pasie powstają w wyniku działania sił: rozciągających;...